HRÁLI JSME O 8 GRILŮ - A ZDE JSOU JEJICH VÝHERCI

V měsíci červnu získaly první dva grily výherkyně: Andrea T. z Krupky a Ivana Z., z Neveklova. 
V měsíci červenci získaly své dva grily výherci: Marie M. z Modřice a Jan K. z Dubu nad Moravou. 
V měsíci srpnu získaly další dva grily výherci: Pavlína P. z Bohuňovic a Miroslav J. z Prahy 8 - Tróji.
V měsíci září získají poslední dva grily: Pavlína R. z Kroměříže a Tomáš H. z Krupky - Bohosudova.
Partnerem soutěže byla společnost Camping Gaz CS s.r.o., dodavatel grilů  na český trh.
 
 
 

ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE: GRILUJEME S NOVÁKEM O OSM GRILŮ

Tento dokument vymezuje úplné a jasné znění pravidel soutěže „GRILUJEME S NOVÁKEM O 8 GRILŮ“ (dále jen „soutěž“ a „pravidla“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel soutěže, přičemž případnou změnu provede formou písemných dodatků k tomuto dokumentu a zveřejní ji stejnou formou, jakou byla zveřejněna tato pravidla.

 1. Pořadatel soutěže:

Pořadatelem soutěže je NOVÁK maso - uzeniny s.r.o., se sídlem: Praha 7 - Holešovice, Na Zátorách 8/613, PSČ 170 00, Česká republika, tel. 266 712 048., IČO: 612 50 988, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 29070 (dále jen „pořadatel“).

 1. Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá v termínu od 2. května 2018 do 30. srpna 2018 v České republice v rámci obchodního řetězce NOVÁK maso - uzeniny (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“). Úplný přehled prodejen NOVÁK maso - uzeniny je uveden na www.novakmasouzeniny.cz.

 1. Obecné podmínky pro účast v soutěži
 • Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která je svéprávná a splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“).
 • Podmínky pro účast v soutěži jsou tři a je nutné je splnit současně: 1) řádně vyplněná Přihláška, 2) ke každé přihlášce přiložený jediný Paragon s hodnotou nákupu libovolných produktů zakoupených v prodejně NOVÁK maso uzeniny v min. výši nákupu 200 Kč včetně s datem v době konání soutěže, 3) vyplnění tipovací otázky na Přihlášce.
 • Přihlášky pro účast v soutěži jsou volně k dispozici na každé prodejně.
 • Přihlášku spolu s paragonem (nebo sumu Přihlášek spolu s paragony) je nutné odeslat na poštovní adresu: SOUTĚŽ NOVÁK maso - uzeniny, Na Zátorách 8/613, 170 00 Praha 7.
 • Přihlášky s paragony lze odeslat i hromadně.
 • Pořadatel soutěže má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.
 1. Účast v soutěži o 8 grilů Campingaz
 • Soutěžící se do soutěže o grily Campingaz zapojí tak, že:
  1. splní všechny 3 podmínky pro účast v soutěži a Přihlášku s paragonem (paragony) odešle na uvedenou adresu v daném termínu konání soutěže. 
  2. Do soutěže jsou započítány paragony s datem nákupu v době konání soutěže.
  3. Čím více odešle zákazník přihlášek spolu s paragony, tím se násobí jeho šance na získání výhry.
 1. Výherce, výhry v soutěži a předání výher:
 • Každý soutěžící se automaticky účastní až osmi vyhlášení výherců o osm grilů Campingaz takto:

První a druhý gril získají výherci na základě vyhodnocení, které proběhne 4. 6.2018. Do 1. vyhodnocení jsou zařazeny všechny Přihlášky došlé do data 1. 6. 2018, které splňují podmínky pro účast v soutěži (viz body C, D).

Třetí a čtvrtý gril získají výherci na základě vyhodnocení, které proběhne 3. 7. 2018. Do 2. vyhodnocení jsou zařazeny všechny Přihlášky došlé do data 1. 7. 2018 (včetně Přihlášek z minulého kola), které splňují podmínky pro účast v soutěži (viz body C, D). 

Pátý a šestý gril získají výherci na základě vyhodnocení, které proběhne 3. 8. 2018. Do 3. vyhodnocení jsou zařazeny všechny Přihlášky došlé do data 1. 8. 2018 (včetně Přihlášek z minulých kol), které splňují podmínky pro účast v soutěži (viz body C, D). 

Sedmý a osmý gril získají výherci na základě vyhodnocení, které proběhne 6. 9. 2018. Do 4. vyhodnocení jsou zařazeny všechny Přihlášky došlé do data 1. 9. 2018 (včetně Přihlášek z minulých kol), které splňují podmínky pro účast v soutěži (viz body C, D) 

 • Odpovědi na tipovací otázku budou seřazeny v sestupném pořadí dle tipů od soutěžících tak, že první v seznamu tipů bude odpověď od soutěžícího, který se nejvíce přiblížil správné odpovědi nebo ji přímo uhodl, a na posledním místě bude tip nejvíce vzdálený správné odpovědi. Kritériem výběru výherce je tedy nejbližší (nejpřesnější) tip. V případě shodných odpovědí, bude zohledněno datum na přihlášce tak, že došlá přihláška s dřívějším datem má přednost před přihláškou s datem pozdějším. Bude-li shoda v tipu a současně v datu na přihlášce, položí pořadatel soutěže soutěžícím - autorům shodných odpovědí současně se shodným datem na Přihlášce, doplňující rozřazovací otázku. Na jejím základě pak vybere výherce obdobně, jako v případě hlavní tipovací otázky. Soutěže o grily se v každém ze čtyř kol (vyhodnocení) soutěže účastní všechny došlé Přihlášky, které splňují podmínky pro účast v soutěži (viz body C, D).
 • Na všech vyhodnoceních budou přítomni zástupci pořadatele.
 1. Pravidla pro výhry:
 • Výherci budou kontaktováni na kontaktní emailové adrese, kterou uvedli do Přihlášek do 14 dnů po datu každého vyhodnocení. Grily budou výhercům předány osobně, a to po dohodě s pořadatelem. O předání bude sepsán písemný protokol podepsaný zástupcem pořadatele a výhercem.
 • Výherce může být pořadatelem vyzván k prokázání identity za účelem ověření výherce a předání výhry. 
 • Pokud se nepodaří ověřit identitu výherce nebo tento neposkytne pořadateli součinnost potřebnou k předání výhry či k pořízení záznamu z předání nebo se k domluvenému předání nedostaví, má pořadatel právo tomuto výherci výhru nepředat.
 1. Udělení souhlasu se Zásadami ochrany osobních údajů:
 • Soutěžící svým podpisem na Přihlášce souhlasí se zpracováním svých údajů pro marketingové účely spotřebitelské soutěže GRILUJEME S NOVÁKEM O 8 GRILŮ v termínu od 1. května 2018 do 31. října 2018. Po tomto datu budou všechny poskytnuté údaje soutěžících nevratně smazány a skartovány. V případě výhry bude pořadatel soutěže v termínu konání soutěže výherce kontaktovat emailem.
 • Souhlas soutěžící uděluje společnosti NOVÁK maso - uzeniny s.r.o., s.r.o, se sídlem na adrese: Na Zátorách 8/613, Praha 7, jakožto pořadateli soutěže a společnosti Camping Gaz CS s.r.o., se sídlem na adrese: Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9, jakožto poskytovatelem 8 grilů (výher do soutěže).
 • Udělením souhlasu soutěžící potvrzuje, že se seznámil s informacemi NOVÁK maso - uzeniny s.r.o. o zpracování údajů, které obsahují zejména práva vztahující se ke zpracování údajů včetně práva na přístup k informacím a podmínky na ochranu práv.
 • Soutěžící dále souhlasí s tím, aby pořadatel soutěže poskytnuté osobní údaje ukládal do své databáze, a to výlučně pro marketingové účely soutěže. Údaje a souhlas s jejich zpracováním jsou poskytovány dobrovolně. Soutěžící prohlašují, že poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé. Údaje jsou zpra­covávány po dobu soutěže. Souhlas se zpracováním údajů může soutěžící kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nebo oznámení změny údajů je možné prostřednictvím emailu: kalvoda@novak-mu.cz nebo písemně do sídla společnosti NOVÁK maso - uzeniny s.r.o.  Údaje jsou zpracovávány výhradně společností NOVÁK maso - uzeniny s.r.o.
 • S údaji soutěžících je nakládáno jako s důvěrnými, v souladu s právními předpisy. Po dobu zpracování osobních údajů mají soutěžící právo na informace o zpracování, zejména právo žádat společnost NOVÁK maso - uzeniny s.r.o. o  vysvětlení, odstranění závadného stavu včetně blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů a právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Svoje práva mohou soutěžící uplatnit písemnou žádostí na výše uvedenou adresu společnosti NOVÁK maso - uzeniny s.r.o. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů udělují soutěžící společnosti NOVÁK maso - uzeniny s.r.o. pouze na dobu probíhající soutěže, nejpozději do data 31. 10. 2018. Po tomto datu budou všechny zákazníkem poskytnuté údaje nevratně smazány a skartovány.
 1. Obecná ustanovení
 • V případě jakýchkoli technických problémů s výhrou se může výherce obrátit na pořadatele soutěže. Ten se zavazuje, že tyto technické problémy v rámci standardní záruční doby odstraní. Výherce se může obracet na pořadatele soutěže.
 • Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo upravit pravidla soutěže, dobu jejího trvání, změnit skladbu výher nebo jejich hodnotu, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a bez stanovení náhrady.
 • Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními předpisy. Pořadatel neodpovídá za případné porušení daňové povinnosti a/nebo povinnosti uvést výhru v daňovém přiznání ze strany výherce.
 • Pořadatel soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit jakéhokoli soutěžícího, zejména takového, u něhož bude mít podezření, že dosáhl své výhry v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy nebo těmito pravidly. Toto rozhodnutí pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání.
 • Ze soutěže jsou vyloučeni všichni a) zaměstnanci pořadatele, b) s pořadatelem spolupracující právnické a fyzické osoby, c) osoby všem shora uvedeným blízké.
 • Pořadatel může rozhodovat o všech otázkách týkajících se této soutěže podle vlastního uvážení. Rozhodnutí jsou konečná a nelze proti nim podávat jakékoli opravné prostředky. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně akce musí být směřovány pořadateli.

V Praze dne 30. dubna 2018.